Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2016-08-20
2 2016-08-01
3 2016-06-20
4 2016-06-14
5 2016-06-04
6 2016-06-04
7 2016-05-28
8 2016-05-17
9 2016-05-11
10 2016-05-03
11 2016-04-27
12 2016-04-21
13 2016-04-15
14 2016-04-15
15 2016-03-30
16 2016-03-30
17 2016-03-29
18 2016-03-28
19 2016-03-28
20 2016-03-08