Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2017-02-10
2 2017-02-07
3 2017-01-04
4 2017-01-03
5 2016-12-14
6 2016-12-12
7 2016-12-09
8 2016-11-22
9 2016-11-19
10 2016-11-17
11 2016-11-15
12 2016-11-15
13 2016-11-10
14 2016-11-04
15 2016-10-11
16 2016-10-08
17 2016-09-13
18 2016-09-03
19 2016-08-25
20 2016-08-24