Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2017-06-06
2 2017-06-05
3 2017-06-03
4 2017-06-01
5 2017-06-01
6 2017-05-19
7 2017-05-19
8 2017-05-19
9 2017-05-03
10 2017-04-29
11 2017-04-25
12 2017-04-19
13 2017-04-14
14 2017-04-07
15 2017-03-28
16 2017-03-20
17 2017-03-20
18 2017-03-17
19 2017-03-09
20 2017-02-21