Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2017-10-27
2 2017-10-20
3 2017-10-20
4 2017-10-14
5 2017-09-19
6 2017-09-18
7 2017-09-17
8 2017-09-10
9 2017-09-07
10 2017-08-29
11 2017-08-17
12 2017-08-07
13 2017-07-06
14 2017-07-05
15 2017-07-02
16 2017-06-29
17 2017-06-06
18 2017-06-05
19 2017-06-03
20 2017-06-01