Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2018-04-19
2 2018-03-19
3 2018-03-11
4 2018-03-08
5 2018-03-08
6 2018-03-05
7 2018-03-05
8 2018-02-24
9 2018-02-23
10 2018-02-21
11 2018-02-12
12 2018-02-12
13 2018-02-06
14 2018-01-24
15 2018-01-22
16 2018-01-08
17 2017-12-29
18 2017-11-27
19 2017-11-27
20 2017-11-24