Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2018-08-07
2 2018-07-09
3 2018-06-28
4 2018-06-28
5 2018-06-15
6 2018-06-13
7 2018-06-09
8 2018-06-02
9 2018-05-31
10 2018-05-24
11 2018-05-16
12 2018-04-30
13 2018-04-27
14 2018-04-26
15 2018-04-25
16 2018-04-25
17 2018-04-19
18 2018-03-19
19 2018-03-11
20 2018-03-08