Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

校長的話
# 日期 標題
1 2019-01-23
2 2018-12-24
3 2018-09-26
4 2018-06-14
5 2018-03-08
6 2017-12-22
7 2017-10-03
8 2017-09-27
9 2017-05-24
10 2017-01-25
11 2017-01-25
12 2016-12-23
13 2016-09-29
14 2016-09-19
15 2016-06-07
16 2016-05-07