Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

校長的話
# 日期 標題
1 2019-09-25
2 2019-09-10
3 2019-08-06
4 2019-06-06
5 2019-03-08
6 2019-03-08
7 2019-02-19
8 2019-01-23
9 2018-12-24
10 2018-09-26
11 2018-06-14
12 2018-03-08
13 2017-12-22
14 2017-10-03
15 2017-09-27
16 2017-05-24
17 2017-01-25
18 2017-01-25
19 2016-12-23
20 2016-09-29