Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2018-09-19
2 2018-09-08
3 2018-09-07
4 2018-09-03
5 2018-08-07
6 2018-07-09
7 2018-06-28
8 2018-06-28
9 2018-06-15
10 2018-06-13
11 2018-06-09
12 2018-06-02
13 2018-05-31
14 2018-05-24
15 2018-05-16
16 2018-04-30
17 2018-04-27
18 2018-04-26
19 2018-04-25
20 2018-04-25