Your browser does not support JavaScript!

國立東華大學 校長室

Office of the President, NDHU

校長 趙涵捷教授

校長

President

Han-Chieh Chao, Ph.D.

president@ndhu.edu.tw

秘書:孫嘉莉 小姐
電話:03-890-6006
clsun@ndhu.edu.tw

相片集錦
# 日期 標題
1 2019-01-11
2 2018-12-14
3 2018-12-13
4 2018-12-04
5 2018-11-29
6 2018-11-28
7 2018-11-17
8 2018-11-15
9 2018-11-12
10 2018-11-09
11 2018-11-09
12 2018-11-08
13 2018-10-19
14 2018-10-16
15 2018-10-13
16 2018-10-12
17 2018-09-19
18 2018-09-08
19 2018-09-07
20 2018-09-03